GF/1, GF/3, GF/4, GF: 燃气和空气过滤器

GF/1, GF/3, GF/4, GF: 燃气和空气过滤器

Max. Operating pressure: 500 mbar / 4 bar
Nominal diameter: Rp 1/2 - Rp 2, DN 40 - DN 200
Approvals: DIN 3386

联系

您是否有其它问题,或者希望获取更多信息?您可以随时联系我们。

在這裡,你會發現在你所在地區的聯絡。

冬斯全球