DMV/604L NEMA 4x - Dual Modular Safety Shutoff Valve with NEMA 4x Enclosure (USA/CDN)

DMV/604L NEMA 4x - Dual Modular Safety Shutoff Valve with NEMA 4x Enclosure (USA/CDN)

Max. Operating pressure: 7 PSI / 5 PSI
Nominal diameter: NPT 1 - NPT 2

欧盟符合性声明 / 使用说明

联系

您是否有其它问题,或者希望获取更多信息?您可以随时联系我们。

在這裡,你會發現在你所在地區的聯絡。

冬斯全球