DMV-D(LE)/11 Rp 3/8 - Rp 2: 双电磁阀

DMV-D(LE)/11 Rp 3/8 - Rp 2: 双电磁阀

Max. Operating pressure: 500 mbar
Nominal diameter: Rp 3/8 - Rp 2
Approvals: EN 161

联系

您是否有其它问题,或者希望获取更多信息?您可以随时联系我们。

在這裡,你會發現在你所在地區的聯絡。

冬斯全球