FRU: 循环调节器

FRU: 循环调节器

Max. Operating pressure: 500 mbar (50 kPa)
Nominal diameter: Rp 1/2 - Rp 2, DN 40 - DN 100
Approvals: EN 88

联系

您是否有其它问题,或者希望获取更多信息?您可以随时联系我们。

在這裡,你會發現在你所在地區的聯絡。

冬斯全球